Prövning, anmälan & tillstånd

Lärandemål

Genom att ta del av avsnittet Prövning, anmälan & tillstånd får du grundläggande information och kunskap om

 • vad som ingår i miljöprövningsprocesserna för anmälningspliktig och tillståndspliktig verksamhet
 • hur man som handläggare gör bedömningar i respektive prövningsprocess
 • hur en bygglovsansökan för vindkraft ska prövas och hur bygganmälan hanteras
 • dilemman som handläggare kan möta vid prövning

Prövning

De grundläggande reglerna för prövning av vindkraft återfinns i miljöbalken och plan- och bygglagen.

I 21 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251) anges vilka vindkraftsanläggningar som är anmälningspliktiga hos en tillsynsmyndighet (kommunal miljömyndighet) och vilka som kräver tillstånd från Miljöprövningsdelegationen vid en länsstyrelse.

För vindkraftverk som byggs i vatten krävs både tillstånd för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet samt kommunal tillstyrkan. Dessa ärenden handläggs normalt av mark- och miljödomstolarna.

Diagram som visar om tillstånd eller anmälan krävs beroende på antal verk samt verkens höjd

Vindlov är en viktig webbplats om tillståndsfrågor om vindkraft.

På Vindlov finns allt om tillstånd på en plats. Steg för steg redovisas prövningsprocessen för alla typer av vindkraftsprojekt och vad som gäller genom vindkraftverkens hela livscykel, från etablering till nedmontering.

Vindlov är användbar för alla som jobbar med prövning, även handläggare inom kommuner och länsstyrelser.

Webbplatsen har tagits fram i samarbete med omkring 20 myndigheter och organisationer. Vindlov.se har bildats på uppdrag av regeringen och Energimyndigheten är samordnare.

På Vindlovs hemsida hittar du också Vindbrukskollen som visar befintliga och planerade vindkraftetableringar i landet.

Möt några erfarna handläggare av vindkraft

Vid Länsstyrelsen på Gotland jobbar Lena Kulander, miljöskyddshandläggare.

Vid kommunen i Lycksele jobbar Marina Olofsson, miljöinspektör

I Östra Skaraborg jobbar Max Olsson, miljöinspektör.

Frågor om bygglovsärenden

Gunnar Gustafsson är sakkunnig i bebyggd miljö och vindkraftshandläggare vid Region Gotland.

Hjälp vår nya kollega Lisa med sitt första ärende

Lisa är nyanställd som miljöinspektör vid kommunen i Sorsele och har fått in sitt första ärende. Det är mycket att tänka på som ny på jobbet så du får hjälpa Lisa att ta sig igenom sitt första ärende.

Obs! Detta är ett förenklat ärende så alla frågeställningar kommer inte tas upp.

Lisa

Anmälningsärende

Lisa berättar att Vindkraftbolaget Vind AB planerar att bygga fem vindkraftverk som är max 140 meter höga på en kulle 1 km från en by i Sorsele kommun. Lisa undrar nu om verksamhetsutövaren gjort rätt klassning av detta ärende. Borde det inte vara ett tillståndspliktigt ärende och behandlas hos länstyrelsen?

Klicka i grafen för att förklara för Lisa vilka regler som gäller!

Diagram över antal vindkraftverk/verkens höjd som visar om anmälan eller tillstånd krävs.

Den som berörs av beslutet (det kan förutom verksamhetsutövaren vara till exempel närboende och markägare) har rätt att inom tre veckor från det datum beslutet anslås eller delges överklaga beslutet hos länsstyrelsen.

Tack snälla!
Du är en fantastisk kollega.

Mitt första ärende är nu handlagt. Kul!

Klicka på schemat!

Lisa gör tummen upp

Ooops!

Lisa är fortfarande överväldigad över att ha gjort sitt första ärende. Då får du genom en annan kollega reda på att Lisas trevliga kille Klas är medlem i vindkraftskooperativet VIND som har lämnat in anmälan!

Är detta något problem? I vilka situationer tycker du att du skulle kunna vara jävig? Diskutera med dina kollegor!

Klicka på Klas!

"Eeh... ? Tror inte det finns någon möjlighet att Lisa kan ha påverkats..."

Klas
Klas

Grundreglerna för jäv, partiskhet och mutor är enkla, men den enskilde handläggarens situation är inte alltid enkel. Här finns legitima intressekonflikter och det finns gråzoner.

Även om det inte finns givna svar på frågorna kan det vara bra att ha diskuterat dem innan man ställs inför att behöva ta ställning för egen del.

Jäv, partiskhet och mutor tas upp närmare i kapitlet Dilemman

"Om jag ändå fått diskutera detta i ett tidigare skede hade jag informerat min chef."

Lisa

Vi får återkomma till den här diskussionen i Dilemman. Låt oss nu gå vidare och titta närmare på tillståndsärenden.

Tillståndsärende

Tillstånd enligt miljöbalken ska sökas för stora landbaserade vindkraftsanläggningar. Till stora anläggningar räknas gruppstationer med mer än ett vindkraftverk över 150 meters totalhöjd eller fler än sex vindkraftverk över 120 meters totalhöjd.

Tillstånd för landbaserade anläggningar prövas av länsstyrelsen. Tillstånd för vindkraftsetablering i vatten prövas normalt av mark- och miljödomstolen.

Till tillståndsansökan finns krav på miljökonsekvensbeskrivning. För tillståndsansökan finns även krav på kommunens tillstyrkan vilket sker i en separat beslutsprocess.

En kommission om kommunal tillstyrkan är tillsatt och ska rapportera förslag vid halvårsskiftet 2021. Om och när ett beslut kommer i frågan är dock oklart idag (juni 2021).

Diagram som visar om tillstånd eller anmälan krävs beroende på antal verk samt verkens höjd

Skillnader mellan anmälnings- och tillståndsärenden

Vid miljöanmälan av vindkraftsanläggningar är det inte obligatoriskt med en komplett miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I anmälan ska dock konsekvenserna för miljön beskrivas. Kommunens miljönämnd har dessutom möjlighet att kräva utredningar av vad de anser behövs, till exempel en enklare MKB eller en fullständig MKB med samrådsförfarande, alltså motsvarande det som krävs för större tillståndspliktiga anläggningar.

Skillnader i rättskraft
En skillnad mellan tillstånd och anmälan är den så kallade rättskraften, enligt 24 kap. 1 § miljöbalken, som ett tillståndsbeslut ger innehavaren. Under tillståndsbeslutets giltighetstid, som oftast är angivet i beslutet, gäller de villkor som står i beslutet. Tillståndsbeslutet ger alltså innehavaren en trygghet i att veta precis vad som gäller under beslutets giltighetstid.

I ett anmälningsbeslut förekommer inga sådana garantier för de förelägganden som finns i beslutet. Beslut i anmälningsärenden innebär därför bara skyldigheter att följa de förelägganden om försiktighetsmått som framgår i beslutet. Här kan tillsynsmyndigheten gå in och med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken ge nya och/eller ändra förelägganden under verksamhetens gång, samt förbjuda verksamheten om det finns skäl till detta.

Personer som planerar med hjälp av pennor och papper samt en surfplatta

Stora anläggningar på land

Nedan finner du ett schema som på ett övergripande sätt visar regelverk, bedömningsgrunder och handläggningsrutiner för tillståndsärenden.

När du går in och läser texterna, fundera på hur lagtexterna, regelverken och rutinerna kan bedömas beroende på var i Sverige vindkraftsanläggningen ska byggas. Diskutera gärna med kollegor från andra delar av landet.

Vindlovs hemsida
Vindkraftspark

Tips! Utförlig information steg-för-steg i prövningsprocessen finns på Vindlovs hemsida.

Ärendegång för tillståndsprövning av landbaserad vindkraft

Klicka på rutorna!

Mer information finns på Vindlov.

SAMRÅD

Tips för att lyckas med samråd

”Att inkludera berörda av en vindkraftsutbyggnad på ett väl genomtänkt sätt stärker företagets sociala hållbarhet och demokratiska värden. Två centrala framgångsfaktorer för att åstadkomma delaktighet är att ha ett öppet förhållningssätt och en medvetenhet kring val av former och metoder för kommunikation i processen.”

Deltagandeprocesser kring vindkraftsprojekt, 2020


Öppet förhållningssätt

Under samråden är det viktigt att inte på förhand ha en tydlig bild av vad olika deltagare kommer uttrycka för åsikter och känslor. Förbered er på att lyssna på faktiska argument och oro och se till att alla kommer till tals någon gång under samråden.

Medveten kommunikation

Förbered er på att hantera olika typer av situationer som kan uppstå. Tänk över vad ni ska samtala om och hur. Säkerställ att samråden är tillgängliga och skapar förutsättningar för samtliga berörda att delta aktivt. Tänk över tider och lokalisering för att så många som möjligt ska känna att deras möjlighet att delta ses som viktig.

Forskning visar att tillit, legitimitet och transparens är centrala för att en samrådsprocess ska falla väl ut.

Tillit: Förtroende och respekt mellan inblandade parter grundad i möjligheten att förstå och bli förstådd. Detta bygger inte främst på innehållet utan snarare på förmågan att skapa förutsättningar för kommunikationen. En bristande tillit från början riskerar att snabbt försämras ytterligare. Tillit tar tid att bygga men lönar sig i det långa loppet.

Legitimitet: Samrådsprocessen ska följa lagens krav men också upplevas som lagenliga i förhållande till människors syn på demokrati- och rättviseaspekter.

Transparens: Transparens är en förutsättning för legitimitet och tillit och handlar om rättigheten till information och möjligheten att uttala sig. Det är viktigt att information kring det planerade projektet är tillgänglig samt att verksamhetsutövare, handläggare och inblandade är villiga att svara på eventuella frågor.

Närboende människor som deltar i ett informationsmöte.

Intervju med Peter Ardö

Lisa vill nu veta mer om bedömning av vindkraft och får tillfälle att göra en intervju med Peter Ardö som är rådman vid Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Intervjuerna gjordes 2013 och är ännu aktuella, med undantag av att en ny miljöbedömningsförordning trädde i kraft 2018.

Ett bra tips är att följa den senaste rättsfallsutvecklingen på Vindlov.

Nya 6 kap. i miljöbalken

Om Vindbrukskollen

Vindbrukskollen är en interaktiv karttjänst för etablering av vindkraft i Sverige. Vindbrukskollen är tillgänglig för alla och innehåller uppgifter om befintliga och planerade vindkraftverk. Tjänsten går att använda från projektering till etablering och slutligen nedmontering.

Här finns också kartlager med information som är relevant vid vindkraftsetablering som till exempel vindkartering och skyddade områden. Vindbrukskollen är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser och Energimyndigheten. Vindbrukskollen är en frivillig karttjänst som ger en ögonblicksbild av vindkraften i Sverige.

Ansvarsfördelningen när det gäller att lägga in och uppdatera informationen som finns i Vindbrukskollen ser ut så här:


Projektörens roll

 • Lägga in projekt i Vindbrukskollen
 • Kontinuerligt uppdatera vid förändringar

Kommunernas och länsstyrelsernas roll

 • Registrera och uppdatera informationen om handlingar (inkomstdatum, diarienummer) och beslut (datum och utfall)

Vindbrukskollens kansli

 • Ger stöd och support till samtliga användare
 • Uppdaterar användarstöd, administrerar användarkonton och uppdaterar information om Vindbrukskollen på Vindlov
 • Arbetar löpande med kvalitetssäkring och systemutveckling för att Vindbrukskollen ska bli en så användarvänlig och bra karttjänst som möjlig

För att Vindbrukskollen ska fungera i praktiken

 • Uppmuntra verksamhetsutövarna att använda Vindbrukskollen
 • Uppdatera uppgifter om projektörerna inte gör det
 • Kontakta Vindbrukskollens kansli för hjälp med att lägga in nya projekt och uppdatera befintliga projekt

Har du upptäckt Vindbrukskollen?

Skrolla till toppen

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor / cookies. Mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng