Flora & fauna

Lärandemål

Genom att ta del av detta avsnitt får du

 • grundläggande kunskap om miljöpåverkan på flora och fauna
 • veta vad som bör ingå i natur-, fågel- och fladdermusinventeringar
 • exempel på åtgärder för att minska miljöpåverkan

Översikt flora och fauna

Nils-Erik fundersam

Hur gör jag för att ta fram bra underlag om flora och fauna till miljökonsekvensbeskrivningen?

Det kan vara svårt att göra en bedömning av hur stor påverkan på flora och fauna en vindkraftpark har.

Jag ska göra mitt yttersta för att ta fram ett så bra underlag som möjligt.

Vad är relevant med flora och fauna i mitt område?

Var söker Nils-Erik information?

Jo, i databasen Vindbrukskollen, på Naturvårdsverkets hemsida, i Artportalen, hos Havs- och Vattenmyndigheten, länsstyrelsen och kommunala naturvärdesbeskrivningar.

Övriga informationskällor
• I samrådsförfarandet med handläggare på länsstyrelse och kommun
• Representanter för lokala intresseföreningar för flora och fauna samt närboenden

Artportalen
Naturvårdsverket (skyddad natur)
Vindbrukskollen
Havs- och Vattenmyndigheten
Symphony – en metod för ekosystembaserad havsplanering

Säl på sten med ett havsbaserat vindkraftverk i bakgrunden

WREN

WREN, Working Together to Resolve Environmental Effects of Wind Energy, är ett samarbetsinitiativ mellan tolv länder inom ramen för Internationella energiorganet Wind som inrättades 2012 för att ta itu med de miljöfrågor som är förknippade med vindkraftsutveckling.

WREN är en kunskapsbas för vind- och havsenergis miljöeffekter och innehåller mer än 8000 artiklar.

WREN Knowledge Base

Riksintressen

Finns riksintresse för naturvård?

JA! Vad skyddar riksintresset för naturvård? Hur påverkar vindkraftparken detta intresse?

Till miljökonsekvensbeskrivningen måste Nils-Erik ta fram underlag som visar vilken påverkan vindkraftparken har på riksintresset.

Även om området inte är klassat som riksintresse kan det finnas andra hänsynstaganden som gör att en utredning behöver utföras.

Områdesskydd
Skyddade arter
Tänkvärda frågeställningar

Skadelindringshierarki

Källa: Naturvårdsverket, 2016

 

Målet med en hållbar vindkraftsutbyggnad bör vara att undvika alla möjliga effekter på den omgivande miljön. Skadelindringshierarkin visar att den biologiska mångfalden påverkas mest när det inte finns någon strategi för aktivt bevarande.

För att skydda den biologiska mångfalden bör den första åtgärden vara att undvika vissa områden. Om området inte kan undvikas måste man genomföra skyddsåtgärder som kan se olika ut för olika områden. Om undvikande och/eller skyddande åtgärder inte är tillräckliga måste återställande av området genomföras. Om förlusten av biologisk mångfald inte kan förhindras kan det bli aktuellt med kompensationsåtgärder. Den ekologiska kompensationen ska göras på platser där naturen gynnas. Märk väl att kompensation för biologisk mångfald inte bara kan genomföras på platsen för vindkraft utan även på en andra platser.

Flora och skyddsvärda marker

Ängsblommor

RELEVANT UNDERLAG FÖR FLORA OCH SKYDDSVÄRDA MARKER

Vad behövs i en inventering?

En naturvärdesinventering ska upprättas. Den ska innehålla en beskrivning och inventering av naturtyper och naturvärden i området samt uppgifter om deras skyddsvärde.

Där ingår en lista på de arter man funnit och en karta markerad med olika naturvärden. Det ska också finnas angivet om det finns naturskyddade naturtyper såsom Natura 2000. De hydrologiska förändringarna ska beskrivas och deras effekt på floran.

Behövs kontrollprogram?

Vid särskilt känsliga områden/skyddade arter kan ett kontrollprogram behövas för att säkerställa att uppställda villkor ger önskad effekt.

Hur kan man minimera påverkan?

Före etablering
• Genom att inte bygga vindkraftparker som väsentligt skadar skyddade arter.
• Genom bygga på ett försiktigt sätt t.ex. genom att minimera ytan för vägar och anläggningar.
• Genom att behålla de hydrologiska förhållandena.

Efter etablering
• Kompensationsåtgärder bl.a. genom att skapa bättre villkor för de skyddade arterna på en annan plats.

Fåglar och fladdermöss

Rovfågel

Vad är relevant underlag för fåglar och fladdermöss?

Nils-Erik vill ta reda på vad som är tillräckligt med underlag i en fågel- och fladdermusinventering och undersöker saken noga. Han börjar med att ta reda på vad forskningen säger om saken.

Forskarintervju om vindkraftens påverkan på fladdermöss. Intervju med Jens Rydell, medförfattare till Vindvals syntesrapport Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss – uppdaterad syntesrapport 2017. "Vindkraftens effekter på fladdermöss". Längd: 7:04 (Vindval 2017).

Sammanfattning av filmen
Uppdaterad information om forskning om vindkraftens påverkan på fladdermöss i Sverige. Rapporten innehåller en sammanställning av forskning och kontrollprogram i Sverige samt en blick in i framtiden.

Det råder stor skillnad i påverkan på fladdermöss mellan olika områden i Sverige. Det är effektivt att stoppa vindkraftsverken vid särskilt riskabla tidpunkter när risken för dödsfall är som störst. De arter som är aktiva på höga höjder är i störst risk.

Vindkraften och dess utbyggnad har satt igång forskningen på det här området. Vi vet inte hur många individer vi pratar om och det är svårt att uppskatta påverkan på population när också påverkan på individer är okänd eller osäker.

Faktablad om fladdermöss och vindkraft från Vindval.

Se gärna webbinariet om vindkraft och fladdermöss från mars 2020 via startsidan under menyn "Webbinarier".

Vindkraftens påverkan på fåglar. Intervju med Richard Ottvall, medförfattare till Vindvals syntesrapport “Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss – uppdaterad syntesrapport 2017”. Längd 6:13 (Vindval, 2017).

Sammanfattning av filmen
I förhållande till vindkraft är det rovfåglar, framförallt kungsörn, som kan vara sårbara. För att undvika påverkan på dessa arter kan man skapa skyddsavstånd kring boplatser och undvika viktiga övervintrings- och flyttplatser för fåglarna. Mer storskalig planering där vindkraft och viktiga fågellokaler separeras kan också bli aktuellt.

Inventeringar bör följa standardiserad metodik (se knappen Metodkatalog för inventering).

Inventeringar för kontrollprogram bör göras både före och efter vindkraftsetableringar och gärna över en längre period (5-10 år efter etablering).

Faktablad: Fåglar och vindkraft - olika arter olika risker från Vindval.

Faktablad: Fåglar och vindkraft - om avstånd från Vindval.

Då utbyggnaden till havs i Sverige fortfarande är begränsad har inte så många studier genomförts om hur havsbaserad vindkraft påverkar sjöfågel och migrerande fåglar. Förberedande studier görs nu inför tillståndsansökningar. De visar bland annat att påverkan har att göra med lokaliseringen och den sammanvägda effekten. När nya parker byggs kommer mer kunskap fram genom kontrollprogram.

Aktuell forskning visar att det är begränsad påverkan på fladdermöss vid havsbaserad vindkraft.

Klicka på rutorna i bilden nedan för mer information.

Schema över metodkatalog för fågelinventering

Metodkatalog för fågelinventering

Haas, Ottval och Green har på uppdrag av Vattenfall sammanställt en metodkatalog för fågelinventering, utgiven 2015. Metodkatalogen är tänkt att användas vid fågelinventeringar som en förstudie i ett underlag till MKB och vid kontrollprogram.

Metodkatalogen är ett bra underlag vid diskussioner om hur inventeringar och kontrollprogram ska läggas upp. Den kan också ge vägledning vid bedömning om inventeringar ger ett bra underlag till MKB.

Vindvals syntesrapport 6740 från år 2017, ”Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss”, innehåller uppdaterade riktlinjer för inventering samt kontroll- och uppföljningsprogram för både fåglar och fladdermöss.

Metodkatalog för fågelinventering

Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss (2017)

Vad behövs i inventeringen?

En inventering för att beskriva fågel- och fladdermus måste göras under minst en säsong. Säsongen bör innefatta häckningsperioden och eventuella flyttperioder för de aktuella fågelarterna. Ett års fältstudier är ofta tillräckligt om man genomför inventeringen vid rätt tidpunkt och under gynnsamma väderförhållanden.

I Metodkatalogen (se knappen Metodkatalog för inventering) och i Vindvals rapport 6740 finns beskrivningar och rekommendationer för utformning av fågelinventeringar.

Inventeringen ska ta upp antalet häckande fåglar, liksom rastande och flyttande fågel. Många gånger har förekomsten av kungsörn och havsörn varit en viktig uppgift men samtliga listade rovfåglars förekomst ska vara redovisade. Inventeringarna kan behöva behandlas med sekretess för att skydda fåglarna, därför lämnas ofta en inventeringsrapport in separat till länsstyrelsen. Övriga häckande skyddade fågelarter inom eller i nära anslutning till ett planerat vindkraftsprojekt bör också finnas med i inventeringen.

För fladdermöss bör inventeringen göras under yngelkolonitiden dvs under juni och juli och ibland behöver den kompletteras av undersökningar även under sensommaren och hösten. Enligt Vindval 6740 är större brunfladdermus, gråskimlig fladdermus och nordfladdermus (i norr) i störst behov av hänsyn, men även dvärg-, syd- och trollpipistrell samt mindre brunfladdermus och sydfladdermus räknas som högriskarter.

Tabell över fågelinventering över tiden februari till juli.

Tidsperiod

Hur lång tid behövs för en fågelinventering?

Ett års fältstudier är ofta tillräckligt om man genomför inventeringen vid rätt tidpunkt och under gynnsamma väderförhållanden.

Behövs kontrollprogram?

Syftet med kontrollprogram är att samla information om påverkan som kan användas vid framtida etableringar. I metodkatalogen (se knappen Metodkatalog för inventering) finns beskrivningar och rekommendationer för utformning av kontrollprogram för fåglar.

Enligt fågelforskaren Martin Green vid Lunds universitet behövs kontrollprogram för fåglar när

 • vindkraftparken har många vindkraftverk som tar ett helt landskap i anspråk (flera kvadratkilometer/mil)
 • det berör fåglar där det finns begränsad kunskap hur de påverkas t.ex. nattskärra
 • vindkraftparken ligger i anslutning till fågelrika områden eller områden med större antal stora rovfåglar som vistas regelbundet i området.

I övriga fall är det en bedömningsfråga för den aktuella platsen om ett kontrollprogram behövs eller inte.

Kontrollprogram för fladdermöss kan, enligt fladdermusforskaren Jens Rydell, Lunds universitet, ge väsentlig information om hur man kan reglera vindkraftverken för att undvika att skada fladdermöss. Enligt Vindvals rapport 6740 bedöms kontrollprogram vara speciellt viktiga för vindkraftsprojekt i norra Sverige och projekt till havs, samt för att undersöka om stoppreglering behövs då förundersökningar visat förekomst av större brunfladdermus, gråskimlig fladdermus eller sydfladdermus.

Utformning

Hur ska man utforma ett kontrollprogram? 

En standardiserad metodik bör användas inom kontrollprogrammen (se Metodkatalog eller Vindvals rapport 6740).

För att undersöka effekter på fågelfaunan i stort rekommenderas en kombinerad punkt- och linjeinventering i kombination med data från Svensk Fågeltaxering.

För kontrollprogram för fladdermöss rekommenderas dels standardiserade eftersöksmodeller, dels aktivitetsmätningar på marknivå eller i rotorhöjd.

Svensk fågeltaxering

Tidsperiod

Hur lång tid ska kontrollprogrammet gå?

a) För kortsiktiga effekter är det lämpligt med 2 år före och 2 år efter vindkraftetablering.

b) Eventuella effekter på långlivade fåglar som rovfåglar, vadare, lommar och ugglor kan i vissa fall inte upptäckas på 2 år vilket kan motivera en längre tidsperiod till exempelvis upp mot 10 år.

c) För uppföljning av långtidseffekter är det lämpligt att återkomma med glesa intervall, ett år i perioden 3-5 år och ett år i perioden 8-10 år efter en vindkraftsetablering.

Handläggarens bedömning av ansökan

Det kan vara svårt att väga mellan olika intressen. Genom att studera domar i Miljööverdomstolen eller numera Mark- och miljööverdomstolen, framträder några punkter som betydelsefulla att ta hänsyn till för fåglar och fladdermöss:

 • Uppgifter i ansökan om artskyddade fåglar inom projekteringsområdet ska motsvara det som krävs för att artskyddsförordningen ska vara uppfylld.
 • Platsen kan vara otillåten för vindkraftverk om det visar sig att artskyddade fåglar (häckande, födosökande eller som annars uppehåller sig på platsen) som enligt Vindvals rapport 6467 är känsliga för vindkraftverk och de eller deras livsmiljöer kan skadas.
 • En helhetsbedömning av vindkraftsparkens påverkan på området som fågellokal kan också leda till att platsen är otillåten eller till ett konstaterande att arten inte finns på platsen eller inte påverkas, och därmed kan samexistera med vindkraftsanläggningen.
 • Förbiflygning av örn eller fladdermöss är inte tillräckliga för att avslå en ansökan.
 • I områden som är naturliga biotoper för fladdermöss måste det finnas underlag så man kan bedöma påverkan på dessa.
 • Krav kan ställas på avstängning av vindkraftverken sommartid vid låga vindhastigheter för att skydda fladdermöss.

Du kan läsa mer om rättsfall om fåglar på Vindlov.

Hur undviker man skador på fåglar?

Före etablering

 • Genom att bygga vindkraftparker där påverkan inte medför hot mot en fågelarts population.

Efter etablering

 • Avskräcka fåglarna att komma nära vindkraftverken. Flera försök pågår med olika tekniska lösningar för att åstadkomma detta.
 • Kompensationsåtgärder. Skapa bättre villkor på andra platser för samma fågelarter som påverkas  t.ex. genom att isolera elledningar.

Hur undviker man skador på fladdermöss?

Före etablering

 • Genom att bygga vindkraftparker där påverkan inte medför hot mot en fladdermuspopulation.
 • Genom att göra bra fladdermusinventeringar och kartlägga deras beteenden och låta kunskapen styra var en etablering fungerar bra.

Efter etablering

 • Använd stoppreglering, s.k. Bat Mode, som kan stänga av vindkraftverken när det är stor risk för att fladdermöss ska skadas - framförallt vid varmt väder och låg vind mellan juli och september eller enligt inventering och kontrollprogram. Stoppregleringen gäller i första hand större brun- och gråskimlig fladdermus och i norr även nordfladdermus.

Fråga Peter Ardö

Klicka på videorna nedan för att ställa frågor om fågelinventering till Peter Ardö som är rådman vid Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. (2016-05-01).

Vilken information om fåglar behövs i en tillståndsansökan?

Med hänsyn till artskyddsförordningen måste en tillståndsansökan beskriva det fågelliv som finns samt vilken typ av påverkan som vindkraftsanläggningen kan ha på dem.

Hur gammal får en fågelinventering vara för att vara relevant?

Generellt finns ingen tidsgräns. Relevansen bedöms utifall omgivningen har förändrats.

Vem bedömer fågelinventeringens relevans?

Verksamhetsutövaren ansvarar för att lämna in en fullständig inventering. Vid tillståndsärenden är det Länsstyrelsen som bedömer inventeringen och ifall den behöver kompletteras. Vid anmälningsärenden är det kommunen som gör bedömningen.

Fågelskyddssystem

Tekniska lösningar för att undvika fågelkollisioner med vindkraftverk finns sedan några år tillbaka på marknaden. Radar eller kamerasystem kan monteras på vindkraftstornet eller en ställning i närheten. Dessa system skannar av fåglar och ger vindkraftverket en signal om att stängas av ifall den upptäcker en fågel nära vindkraftsverket. När fågeln inte längre är i närheten av vindkraftsverket så startas det igen.

Redan i planeringsfasen för utbyggnad kan denna teknik bidra till att identifiera den lokala fågelutbredningen, och under driftsfasen kan den bidra till skydd av den lokala populationen.

Skyddsåtgärder för fåglar kan också genomföras på enklare sätt. Enligt en norsk forskningsstudie minskar fågeldöden med upp till 70 procent när ett av vindkraftverkets rotorblad målas svart.

Undersökningar med fågelskyddssystem har genomförts inom projektet Örnkoll på Näsudden med goda resultat.

Internationell studie med fågelskyddssystem

Slutrapport Örnkoll

Paint it black: Efficacy of increased wind turbine rotor blade visibility to reduce avian fatalities

 

Däggdjur

Renar som går i snön i solljus

Vad är relevant underlag för däggdjur?

Vad behövs i inventeringen?

En beskrivning av vilka däggdjur som finns i området ska ingå i MKBn.
När det gäller tamren är det är viktigt att berörd samebys användning av markområdet beskrivs liksom de kumulativa effekter som kan uppstå till följd av andra intrång. En rennäringsanalys bör upprättas.

Renar och vindkraft
Tumlare
Behövs kontrollprogram?
Hur kan man minimera påverkan?

Marint liv

04marintLiv_bild

Flera forskningsprojekt har kartlagt hur marina organismer som fiskar, marina däggdjur, sjöfåglar och bottennära miljöer påverkas av vindkraftverk.

Störst påverkan på marint liv sker i anläggningsfasen vid pålning och muddring då ljud och sediment sprids i vattnet. Skadelindrande åtgärder kan behövas utifrån lokala förhållanden.

Enligt aktuella studier är havsbaserad vindkraft under driftsfasen inte ett hot mot fiskar, säl eller tumlare. Fundamenten kan då fungera som rev som lockar till sig fisk och lokalt kan även förekomsten av kräftdjur och blåmusslor öka, den så kallade reveffekten. Men särskild hänsyn vid lokaliseringen kan behövas för bland annat skyddsvärda bottenmiljöer och sjöfågel.

Inte heller finns något som tyder på att etablering av vindkraftverk är ett hot mot vegetation eller bottenlevande djur, så länge särskilt skyddsvärda livsmiljöer undviks.

När det gäller påverkan från elektromagnetiska fält och ljud under driftsfasen överstiger den inte den påverkan som kommer från fartygstrafik eller sjökablar. Genom lämplig teknik och god kännedom om det biologiska livet i anläggningsområdet kan de flesta negativa effekter minimeras.

Ett fortsatt viktigt forskningsområde är att få kunskap om de kumulativa effekterna på marint liv i samband med storskalig utbyggnad av vindkraft till havs.

Vindval har tagit fram följande användarblad:

Se gärna Vindkraftskurs webbinarium om vindkraftens påverkan på marint liv (2022).

Läs mer i syntesrapporterna Vindkraftens effekter på marint liv (2012) och Effekter av havsbaserad vindkraft på marint liv (2022) där befintlig kunskap är samlad och förslag på åtgärder presenteras för att minska påverkan.

I Vindvals rapport Rättsliga förutsättningar för havsbaserad vindkraft diskuteras den rättspraxis som är kopplad till de vanligaste arterna som berörs av vindkraft till havs, inklusive EU-rättsliga frågor med fokus på fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet, Natura 2000.

 

Checklista naturvärden och friluftsliv

I checklistan "Naturvärden och friluftsliv vid vindkraftsetablering" kan du gå igenom

 • möjlig påverkan och konflikter
 • utvärdering

Naturvärden och friluftsliv vid vindkraftsetablering

 

Nils-Erik skrattar

Vilket bra tips för oss handläggare!

pratbubbla_pil_ny

Mycket jobb är gjort och Nils-Erik börjar minst sagt att känna sig nöjd!

BRA JOBBAT DU OCKSÅ!
Detta markerar slutet på modul 2.

Skrolla till toppen

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor / cookies. Mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng