Institutionen för geovetenskaper

kursöversiktIcon_s
Kursöversikt

Flora & fauna

Lärandemål

Genom att ta del av detta avsnitt får du

 • grundläggande kunskap om miljöpåverkan på flora och fauna
 • veta vad som bör ingå i natur-, fågel- och fladdermusinventeringar
 • exempel på åtgärder för att minska miljöpåverkan

Översikt flora och fauna

02översikt_bild

Hur gör jag för att ta fram bra underlag om flora och fauna till miljökonsekvensbeskrivningen?

Det kan vara svårt att göra en bedömning av hur stor påverkan på flora och fauna en vindkraftpark har.

Jag ska göra mitt yttersta för att ta fram ett så bra underlag som möjligt.

Vad är relevant med flora och fauna i mitt område?

Var söker Nils-Erik information?

Jo, i databasen Vindbrukskollen, på Naturvårdsverkets hemsida, i Artportalen, länsstyrelsen och kommunala naturvärdesbeskrivningar.

Övriga informationskällor
• I samrådsförfarandet med handläggare på länsstyrelse och kommun
• Representanter för lokala intresseföreningar för flora och fauna samt närboenden

Artportalen
Naturvårdsverket (skyddad natur)
Vindbrukskollen

modul2_25
Riksintressen

Finns riksintresse för naturvård?

JA! Vad skyddar riksintresset för naturvård? Hur påverkar vindkraftparken detta intresse?

Till miljökonsekvensbeskrivningen måste Nils-Erik ta fram underlag som visar vilken påverkan vindkraftparken har på riksintresset.

Även om området inte är klassat som riksintresse kan det finnas andra hänsynstaganden som gör att en utredning behöver utföras.

Områdesskydd
Skyddade arter
Tänkvärda frågeställningar

Fåglar och fladdermöss

04fåglarFladdermöss_bild

Vad är relevant underlag för fåglar och fladdermöss?

Nils-Erik vill ta reda på vad som är tillräckligt med underlag i en fågel- och fladdermusinventering och undersöker saken noga. Han börjar med att ta reda på vad forskningen säger om saken.

Forskarintervju om vindkraftens påverkan på fladdermöss. Intervju med Jens Rydell, medförfattare till Vindvals syntesrapport Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss – uppdaterad syntesrapport 2017. "Vindkraftens effekter på fladdermöss". Längd: 7:04 (Vindval 2017).

Sammanfattning av filmen
Uppdaterad information om forskning om vindkraftens påverkan på fladdermöss i Sverige. Rapporten innehåller en sammanställning av forskning och kontrollprogram i Sverige samt en blick in i framtiden.

Det råder stor skillnad i påverkan på fladdermöss mellan olika områden i Sverige. Det är effektivt att stoppa vindkraftsverken vid särskilt riskabla tidpunkter när risken för dödsfall är som störst. De arter som är aktiva på höga höjder är i störst risk.

Vindkraften och dess utbyggnad har satt igång forskningen på det här området. Vi vet inte hur många individer vi pratar om och det är svårt att uppskatta påverkan på population när också påverkan på individer är okänd eller osäker.

Faktablad om fladdermöss och vindkraft från Vindval.

Faktablad om fladdermöss och insekter (pågående projekt) från Vindval.

Se gärna webbinariet om vindkraft och fladdermöss från mars 2020 via startsidan under menyn "Webbinarier".

Vindkraftens påverkan på fåglar. Intervju med Richard Ottvall, medförfattare till Vindvals syntesrapport “Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss – uppdaterad syntesrapport 2017”. Längd 6:13 (Vindval, 2017).

Sammanfattning av filmen
I förhållande till vindkraft är det rovfåglar, framförallt kungsörn, som kan vara sårbara. För att undvika påverkan på dessa arter kan man skapa skyddsavstånd kring boplatser och undvika viktiga övervintrings- och flyttplatser för fåglarna. Mer storskalig planering där vindkraft och viktiga fågellokaler separeras kan också bli aktuellt.

Inventeringar bör följa standardiserad metodik (se knappen Metodkatalog för inventering).

Inventeringar för kontrollprogram bör göras både före och efter vindkraftsetableringar och gärna över en längre period (5-10 år efter etablering).

Faktablad: Fåglar och vindkraft - olika arter olika risker från Vindval.

Faktablad: Fåglar och vindkraft - om avstånd från Vindval.

Klicka på rutorna i bilden nedan för mer information.

Fåglar och fladdermöss

Metodkatalog för fågelinventering

Haas, Ottval och Green har på uppdrag av Vattenfall sammanställt en metodkatalog för fågelinventering, utgiven 2015. Metodkatalogen är tänkt att användas vid fågelinventeringar som en förstudie i ett underlag till MKB och vid kontrollprogram.

Metodkatalogen är ett bra underlag vid diskussioner om hur inventeringar och kontrollprogram ska läggas upp. Den kan också ge vägledning vid bedömning om inventeringar ger ett bra underlag till MKB.

Vindvals syntesrapport 6740 från år 2017, ”Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss”, innehåller uppdaterade riktlinjer för inventering samt kontroll- och uppföljningsprogram för både fåglar och fladdermöss.

Metodkatalog för fågelinventering

Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss (2017)

Vad behövs i inventeringen?

En inventering för att beskriva fågel- och fladdermus måste göras under minst en säsong. Säsongen bör innefatta häckningsperioden och eventuella flyttperioder för de aktuella fågelarterna. Ett års fältstudier är ofta tillräckligt om man genomför inventeringen vid rätt tidpunkt och under gynnsamma väderförhållanden.

I Metodkatalogen (se knappen Metodkatalog för inventering) och i Vindvals rapport 6740 finns beskrivningar och rekommendationer för utformning av fågelinventeringar.

Inventeringen ska ta upp antalet häckande fåglar, liksom rastande och flyttande fågel. Många gånger har förekomsten av kungsörn och havsörn varit en viktig uppgift men samtliga listade rovfåglars förekomst ska vara redovisade. Inventeringarna kan behöva behandlas med sekretess för att skydda fåglarna, därför lämnas ofta en inventeringsrapport in separat till länsstyrelsen. Övriga häckande skyddade fågelarter inom eller i nära anslutning till ett planerat vindkraftsprojekt bör också finnas med i inventeringen.

För fladdermöss bör inventeringen göras under yngelkolonitiden dvs under juni och juli och ibland behöver den kompletteras av undersökningar även under sensommaren och hösten. Enligt Vindval 6740 är större brunfladdermus, gråskimlig fladdermus och nordfladdermus (i norr) i störst behov av hänsyn, men även dvärg-, syd- och trollpipistrell samt mindre brunfladdermus och sydfladdermus räknas som högriskarter.

Tidsperiod

Hur lång tid behövs för en fågelinventering?

Ett års fältstudier är ofta tillräckligt om man genomför inventeringen vid rätt tidpunkt och under gynnsamma väderförhållanden.

Behövs kontrollprogram?

Syftet med kontrollprogram är att samla information om påverkan som kan användas vid framtida etableringar. I metodkatalogen (se knappen Metodkatalog för inventering) finns beskrivningar och rekommendationer för utformning av kontrollprogram för fåglar.

Enligt fågelforskaren Martin Green vid Lunds universitet behövs kontrollprogram för fåglar när

 • vindkraftparken har många vindkraftverk som tar ett helt landskap i anspråk (flera kvadratkilometer/mil)
 • det berör fåglar där det finns begränsad kunskap hur de påverkas t.ex. nattskärra
 • vindkraftparken ligger i anslutning till fågelrika områden eller områden med större antal stora rovfåglar som vistas regelbundet i området.

I övriga fall är det en bedömningsfråga för den aktuella platsen om ett kontrollprogram behövs eller inte.

Kontrollprogram för fladdermöss kan, enligt fladdermusforskaren Jens Rydell, Lunds universitet, ge väsentlig information om hur man kan reglera vindkraftverken för att undvika att skada fladdermöss. Enligt Vindvals rapport 6740 bedöms kontrollprogram vara speciellt viktiga för vindkraftsprojekt i norra Sverige och projekt till havs, samt för att undersöka om stoppreglering behövs då förundersökningar visat förekomst av större brunfladdermus, gråskimlig fladdermus eller sydfladdermus.

Utformning

Hur ska man utforma ett kontrollprogram? 

En standardiserad metodik bör användas inom kontrollprogrammen (se Metodkatalog eller Vindvals rapport 6740).

För att undersöka effekter på fågelfaunan i stort rekommenderas en kombinerad punkt- och linjeinventering i kombination med data från Svensk Fågeltaxering.

För kontrollprogram för fladdermöss rekommenderas dels standardiserade eftersöksmodeller, dels aktivitetsmätningar på marknivå eller i rotorhöjd.

Svensk fågeltaxering

Tidsperiod

Hur lång tid ska kontrollprogrammet gå?

a) För kortsiktiga effekter är det lämpligt med 2 år före och 2 år efter vindkraftetablering.

b) Eventuella effekter på långlivade fåglar som rovfåglar, vadare, lommar och ugglor kan i vissa fall inte upptäckas på 2 år vilket kan motivera en längre tidsperiod till exempelvis upp mot 10 år.

c) För uppföljning av långtidseffekter är det lämpligt att återkomma med glesa intervall, ett år i perioden 3-5 år och ett år i perioden 8-10 år efter en vindkraftsetablering.

Handläggarens bedömning av ansökan

Det kan vara svårt att väga mellan olika intressen. Genom att studera domar i Miljööverdomstolen eller numera Mark- och miljööverdomstolen, framträder några punkter som betydelsefulla att ta hänsyn till för fåglar och fladdermöss:

 • Uppgifter i ansökan om artskyddade fåglar inom projekteringsområdet ska motsvara det som krävs för att artskyddsförordningen ska vara uppfylld.
 • Platsen kan vara otillåten för vindkraftverk om det visar sig att artskyddade fåglar (häckande, födosökande eller som annars uppehåller sig på platsen) som enligt Vindvals rapport 6467 är känsliga för vindkraftverk och de eller deras livsmiljöer kan skadas.
 • En helhetsbedömning av vindkraftsparkens påverkan på området som fågellokal kan också leda till att platsen är otillåten eller till ett konstaterande att arten inte finns på platsen eller inte påverkas, och därmed kan samexistera med vindkraftsanläggningen.
 • Förbiflygning av örn eller fladdermöss är inte tillräckliga för att avslå en ansökan.
 • I områden som är naturliga biotoper för fladdermöss måste det finnas underlag så man kan bedöma påverkan på dessa.
 • Krav kan ställas på avstängning av vindkraftverken sommartid vid låga vindhastigheter för att skydda fladdermöss.

Du kan läsa mer om rättsfall om fåglar på Vindlov.

Hur undviker man skador på fåglar?

Före etablering

 • Genom att bygga vindkraftparker där påverkan inte medför hot mot en fågelarts population.

Efter etablering

 • Avskräcka fåglarna att komma nära vindkraftverken. Flera försök pågår med olika tekniska lösningar för att åstadkomma detta.
 • Kompensationsåtgärder. Skapa bättre villkor på andra platser för samma fågelarter som påverkas  t.ex. genom att isolera elledningar.

Hur undviker man skador på fladdermöss?

Före etablering

 • Genom att bygga vindkraftparker där påverkan inte medför hot mot en fladdermuspopulation.
 • Genom att göra bra fladdermusinventeringar och kartlägga deras beteenden och låta kunskapen styra var en etablering fungerar bra.

Efter etablering

 • Använd stoppreglering, s.k. Bat Mode, som kan stänga av vindkraftverken när det är stor risk för att fladdermöss ska skadas - framförallt vid varmt väder och låg vind mellan juli och september eller enligt inventering och kontrollprogram. Stoppregleringen gäller i första hand större brun- och gråskimlig fladdermus och i norr även nordfladdermus.

Fråga Peter Ardö

Klicka på videorna nedan för att ställa frågor om fågelinventering till Peter Ardö som är rådman vid Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. (2016-05-01).

Flora och skyddsvärda marker

05skyddsvärdaMarker_bild

RELEVANT UNDERLAG FÖR FLORA OCH SKYDDSVÄRDA MARKER

Vad behövs i en inventering?

En naturvärdesinventering ska upprättas. Den ska innehålla en beskrivning och inventering av naturtyper och naturvärden i området samt uppgifter om deras skyddsvärde.

Där ingår en lista på de arter man funnit och en karta markerad med olika naturvärden. Det ska också finnas angivet om det finns naturskyddade naturtyper såsom Natura 2000. De hydrologiska förändringarna ska beskrivas och deras effekt på floran.

Behövs kontrollprogram?

Vid särskilt känsliga områden/skyddade arter kan ett kontrollprogram behövas för att säkerställa att uppställda villkor ger önskad effekt.

Hur kan man minimera påverkan?

Före etablering
• Genom att inte bygga vindkraftparker som väsentligt skadar skyddade arter.
• Genom bygga på ett försiktigt sätt t.ex. genom att minimera ytan för vägar och anläggningar.
• Genom att behålla de hydrologiska förhållandena.

Efter etablering
• Kompensationsåtgärder bl.a. genom att skapa bättre villkor för de skyddade arterna på en annan plats.

Däggdjur

06däggdjur_bild

Vad är relevant underlag för däggdjur?

Forskning om renar och vindkraft

Renar och vindkraft

Flera studier om vindkraft, ren och renskötsel har genomförts i Sverige och Norge.

I Vindvalrapporten Vindkraft och renar - en kunskapssammanställning förklarar forskarna varför resultaten i de olika studierna delvis skiljer sig åt. I Vindvals rapport sammanfattas elva olika undersökningar som har studerat effekter av vindkraft och kraftledningar på renar.

Vindkraft och renar - en kunskapssammanställning

Vindval har tagit fram följande faktablad:

Nya forskningsprojekt

Två nya forskningsprojekt om vindkraft och renar har påbörjats under hösten 2018 inom Vindval och med finansiering av Energimyndigheten. Informationen som tas fram ska kunna användas för att minimera negativa effekter av en storskalig vindkraftutbyggnad. Områden i såväl Sverige som Norge kommer att studeras.

De två projekten pågår fram till sommaren 2021.

Vad behövs i inventeringen?
Behövs kontrollprogram?
Hur kan man minimera påverkan?

Checklista naturvärden och friluftsliv

I checklistan "Naturvärden och friluftsliv vid vindkraftsetablering" kan du gå igenom

 • möjlig påverkan och konflikter
 • utvärdering

Naturvärden och friluftsliv vid vindkraftsetablering

 

07checklista_bild

Vilket bra tips för oss handläggare!

pratbubbla_pil_ny

Mycket jobb är gjort och Nils-Erik börjar minst sagt att känna sig nöjd!

BRA JOBBAT DU OCKSÅ!
Detta markerar slutet på modul 2.

Skrolla till toppen

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor / cookies. Mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng