Tillsyn

Lärandemål

I avsnittet Tillsyn får du:

 • grundläggande information om tillsyn av vindkraftverk
 • tips om vad som kan kontrolleras vid tillsyn av vindkraftverk

Tillsynsmyndigheter

Olika tillsynsmyndigheter

För tillståndspliktiga vindkraftverk är Länsstyrelsen tillsynsmyndighet. Men på flera orter har tillsynen delegerats till kommunerna.

För icke tillståndspliktiga vindkraftverk är det kommunen som ansvarar för tillsynen.

Jenny från tillsynsmyndigheten hjälper dig vidare.

Tillsyns­myndigheternas uppgift

Syftet med tillsyn är att kontrollera att lagen följs samt vidta åtgärder för att rätta till fel och brister. Genom rådgivning, information och liknande verksamhet ska tillsynsmyndigheten skapa förutsättningar för att miljöbalkens ändamål kan tillgodoses.

"Hej! Jag heter Jenny och har lång erfarenhet av tillsyn. Jag kommer att guida dig genom denna del."

Jenny

Film - service av ett vindkraftverk

youtube-video-thumbnail

Se filmen där vindkraftstekniker Mats Flodman visar runt i ett vindkraftverk och berättar om service, drift, underhåll och tillsyn m.m. Längd: 10:08. (Uppsala universitet 2013).

Tillsynens olika delar

Jenny
pratbubbla_pil
pratbubbla_pil_ny

Uppföljning av verksamheten

Huvuduppgiften är att kontrollera att verksamheten bedrivs som den beskrivits i ansökan och reglerats i tillståndet eller i föreläggande i anmälningsärenden. Det kan ske på plats eller genom dokumentation. I tillståndet finns en sammanfattning av det viktigaste i ansökan som det kan vara bra att läsa igenom före en inspektion.

Ytterligare styrning inom tillståndet

I tillståndet kan det vara delegerat till tillsynsmyndigheten att bedöma och besluta om frågor av mindre betydelse som inte finns reglerade i tillståndet. Det kan exempelvis gälla placering av krossverk, försiktighetsåtgärder till skydd för naturmiljön vid anläggande av vägar och övrig infrastruktur, att meddela uppskov för inlämnande av kontrollprogram och/eller prövning om planen för återställande kan godkännas.

Ibland krävs ett underlag från verksamhetsutövaren för bedömning, till exempel var vägar eller elledningar ska dras. Utöver sådana beslut får inte tillsynsmyndigheten begränsa den verksamhet som är tillståndsgiven. Eventuell omprövning av villkor kan ske med stöd av 24 kap. 7§ miljöbalken.

Tillsynsmyndigheten tar emot klagomål

Tillsynsmyndigheten tar emot eventuella klagomål och bedömer om någon åtgärd ska vidtas. Enligt 26 kap 21-22 § Miljöbalken är verksamhetsutövaren skyldig att tillhandahålla det underlag som myndigheten behöver för att göra bedömningen. Tillsynsmyndigheten kan behöva förelägga om vilka utredningar eller undersökningar som behöver utföras.

Operativ tillsyn

Tillsyn under anläggningsfasen

Innan anläggningsarbeten påbörjas kan det vara lämpligt att bjuda in verksamhetsutövaren för en genomgång och tolkning av tillståndet och dess villkor. Sedan är det viktigt att han/hon i sin tur går igenom kraven med arbetsledaren på platsen.

Fika

Under anläggningsfasen är området en byggarbetsplats. Transporter och anläggningsarbetet kan bli störande med buller, damm, vibrationer, grumlingar, trafikrörelser m.m. Damm kan bildas särskilt vid torrt väder och stark vind. Då och även vid krossning kan det bli nödvändigt att bekämpa och binda dammet på vägar och upplag. Vid bullerstörningar kan Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser NFS 2004:15 vara vägledande.

Oljeläckage kan ske från fordon och vid tankningsplatser. Det bör finnas möjlighet att sanera eventuellt spill på plats, vilket kan vara villkorat i tillståndet. Spill ska saneras och transporteras till godkänd mottagare.

Tillfälliga stängsel och andra avspärrningar kan sättas upp för att minska risken att människor eller djur kommer till skada.

Vid utformning av väg och annan infrastruktur bör utgångspunkten vara att minimera hydrologisk påverkan. Vid vägpassage över vattendrag är det viktigt att vidta åtgärder för att förebygga skador.

Kran och vindkraftverk

I möjligaste mån bör all anläggning ske på fast mark utan höga naturvärden. I de fall det finns höga naturvärden eller fornlämningar i anslutning till vägar och andra anläggningar kan gränserna för dessa områden markeras ut i terrängen eller avspärras i syfte att minska risken för körning och annan verksamhet. Om tidigare ej kända fornlämningar påträffas ska detta genast anmälas till länsstyrelsen.

Vid anläggning av väg behövs lämpligt vägmaterial som antingen kan fraktas dit från annan plats eller brytas i vindkraftsparkens närområde. För täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord eller andra jordarter för annat ändamål än markinnehavarens husbehov krävs tillstånd enligt 9 kap 6 § miljöbalken samt 1 kap 3 § och 4 kap 3 § Miljöprövnings- förordningen. Sortering eller krossning kan vara anmälningspliktigt till kommunen enligt 1 kap 10 § och 4 kap 6 § Miljöprövningsförordningen om det inte behandlats i tillståndet. Likaså kan uppställning av betongstation vara anmälningspliktigt enligt 14 kap 12 § Miljöprövningsförordningen. Anläggande av väg över naturligt vattendrag kan kräva anmälan eller tillstånd enligt 11 kapitlet miljöbalken.

Tips tillsyn

Tillsyn under driftfasen

Tillsynsmyndigheten ska besöka verksamheten antingen vid anmält eller oanmält tillsynsbesök. Vid större risk för störningar behövs tillsyn oftare. För vindkraftverk placerade i komplex miljö kan tillsynen behöva inrikta sig på rutiner och styrning av vindkraftverken för att till exempel minska störningar av buller och skuggningar.

I de fall då begränsningsvärden för buller eller skuggor överskrids finns metoder för att minska störningar. För att dämpa ljudet kan vindkraftverket köras med reducerad effekt.

Det finns också program och komponenter som gör det möjligt att styra och begränsa skuggutbredning. De potentiella störningsperioderna kan räknas ut och vindkraftverken kan automatiskt stängas av under dessa tider. Vindkraftverket kan utrustas med ljusrelä som stänger av verket när solen skiner och skuggor passerar bostadshus eller tomter..

Det är också möjligt att programmera markiser till de fönster som eventuellt kan komma att skuggas på ett störande sätt. Försök har även gjorts med att de som känner sig störda kan ringa en driftscentral som då har möjlighet att stänga av vindkraftverket under vissa omständigheter.

Tips under driftfasen

I Naturvårdsverkets branschfaktablad Vindkraft på land  finns följande tillsynstips:

 • Vilka rutiner för drift och kontroll behövs? Hur har bedömningen av detta gjorts? Finns rutinerna? Följs de?
 • Om flera driver gruppstationen, fungerar behövlig samverkan om egenkontrollen och är verksamhetsutövarna klara över ansvarsförhållandena?
 • Har ägarförhållandena ändrats? Har detta rapporterats till tillsynsmyndigheten?
 • Har förändringar i miljön eller incidenter inträffat och har verksamhetsutövaren följt upp dem och vidtagit åtgärder? Har de rapporterats till tillsynsmyndigheten?
 • Har klagomål eller driftstörningar förekommit? Hur har dessa hanterats? Har åtgärder vidtagits med anledning av dem?
 • Hanteringen av farligt avfall. Stämmer mängden inköpt olja med mängden använd olja som forslats bort som farligt avfall? Görs en sådan jämförelse rutinmässigt av verksamhetsutövaren? Om inte, varför?
 • Finns uppdaterad kemikalieförteckning? Hur används den? Hur sker kemikaliearbetet? På vilket sätt följs produktvalsprincipen?
 • Kan anläggningarna uppgraderas så att färre och modernare anläggningar inom samma markområde ger större energiproduktion? Föreligger omprövningsskäl enligt 24 kap. 5 § punkt 7 MB om tillstånd?

Andra tillsynstips

 • Är det uppstädat? Finns det ovidkommande upplag och byggavfall kvarlämnat?
 • Finns från marken synliga spår av olja/fett på nav eller vingar? Kan bero på läckande packbox?

Tillsyn under efterbehandlingsfasen

När verksamheten upphört ska området städas upp och efterbehandlas. Detta innebär att nedmontera vindkraftverken, ta bort fundament och kablar helt eller delvis samt att efterbehandla de nyttjade markområdena.

En mer detaljerad tid- och arbetsplan för efterbehandling upprättas när den börjar bli aktuell. Vilka krav som gäller specifikt vid den enskilda lokaliseringen kan vara reglerat i tillståndet, men oftast är det delegerat till tillsynsmyndigheten att närmare avgöra hur efterbehandlingen ska genomföras. Hänsyn kan då behöva tas till nya omständigheter.

Det är stor skillnad om fundamentet ska tas bort helt eller delvis. Fundamentet består av armeringsjärn och betong som utgör en mycket låg föroreningsrisk. Ibland kan det vara bättre att inte ta bort hela fundamentet eftersom det är ett stort och dyrt ingrepp som dessutom kräver många transporter och därmed utsläpp. Är vindkraftverket placerat på åkermark bör så mycket av fundametet tas bort så att åkern återskapas till plogdjup.

Fundament byggs

I tillsynen av efterbehandlingen kan det vara bra att ta stöd från biologisk expertis i bedömningen. Bland annat kan hänsyn till naturvård medföra att arbete inte får ske under viss årstid.

Under efterbehandlingsfasen kan transporter bli störande på liknande sätt som vid vid anläggningsfasen. Mer om nedmontering och efterbehandling kan du läsa i Modul 1 under Teknik & Faser, Vindkraftsparkens olika faser.

För vindkraftverk som omfattas av tillstånd kan det finnas en ekonomisk säkerhet som ska täcka kostnaderna för efterbehandling. Vindkraftverk som anläggs efter en anmälan enligt miljöbalken har inte ekonomisk säkerhet på samma sätt.

När vindkraftverken nedmonterats bör de avregistreras i databasen på vindbrukskollen.

Egenkontroll

Vad gäller?

Enligt 26 kap. 19 § miljöbalken är verksamhetsutövaren skyldig att hålla sig underrättad om eller undersöka hur verksamheten påverkar den omgivande miljön. Det gäller även om myndigheterna inte efterfrågat eller ställt särskilda krav om kontrollen. Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll gäller bland annat för vindkraftverk som är tillståndspliktiga och anmälningspliktiga enligt miljöbalken. I de fall som aggregaten i en gruppstation drivs av flera verksamhetsutövare är var och en av dem ansvariga för att kraven på egenkontroll och rapportering fullgörs.

I egenkontrollförordningen finns krav på att verksamhetsutövaren ska undersöka och bedöma riskerna med verksamheten samt ha rutiner för att kontrollera utrustning m.m. Det ska finnas en lista över kemikalier som hanteras i verksamheten samt dokumentation över det organisatoriska ansvaret för verksamheten.

Utvärdering
Efter mätningar och dokumentation av kontrollresultat från gjorda undersökningar utvärderar verksamhetsutövaren resultaten. Om något inte är tillfredsställande ansvarar verksamhetsutövaren för att på egen hand utreda orsaker och vidta korrigerande åtgärder.

Rapportering till den operativa tillsynsmyndigheten av vissa händelser t.ex. haverier ska ske omgående. Det är viktigt att verksamhetsutövaren utreder och rättar till orsaken till händelsen eller haveriet för att förhindra en upprepning.

Vägledning

Miljösamverkan Sydost har under 2013 tagit fram vägledningen Stöd för egenkontroll för vindkraft. Syftet har dels varit att underlätta och stötta vindkraftföretagens arbete med att ta fram egenkontrollprogram och dels att öka förutsättningarna för likartad tillsyn på vindkraftsanläggningar samt att öka kunskapen hos miljöhandläggarna.

Egenkontroll (Naturvårdsverket, 2019)

Förordning om egenkontroll (Miljö- och energidepartementet, 1998)

Miljörapport

Alla som bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet är skyldig att årligen lämna en miljörapport via svenska miljörapporteringsportalen. Tillsynsmyndigheten granskar rapporten som ska innehålla de uppgifter som framgår av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport.

För tillståndspliktiga vindkraftparker ska miljörapporten bestå av två delar, en grunddel och en textdel. Grunddelen innehåller huvudsakligen administrativa uppgifter vilka behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna föra ett register över verksamheter som behöver tillsyn. I textdelen beskrivs uppgifter om hur verksamheten uppfyller villkoren och vilka åtgärder som genomförts som en följd av egenkontrollen.

Av de allmänna råden 26 kap 20 § miljöbalken framkommer att tillsynsmyndigheten bör besvara en inkommen miljörapport inom tre månader. Om miljörapporten inte lämnats in i tid är tillsynsmyndigheten skyldig att besluta om miljösanktionsavgift.

Jenny

Kontrollprogram

Kontrollprogram föreskrivs i villkor i beslutet eller av tillsynsmyndigheten, medan egenkontroll utförs av verksamhetsutövaren. Det är verksamhetsutövarens ansvar att arbeta för att minimera påverkan på miljön där vindkraftverk uppförs.

I ett kontrollprogram bör alltid ingå påverkan av ljud, skugga, hinderbelysning, kemikalier, avfall, transporter samt i förekommande fall fåglar, fladdermöss och andra däggdjur. I det kan också ingå att verksamhetsutövaren ska genomföra särskilda utredningar och uppföljningar som rör verksamhetens påverkan på omgivningen, till exempel på rennäring eller kungsörn.

Eftersom alla mark- och vegetationstyper är olika känsliga för påverkan behöver ett kontrollprogram utformas utifrån lokalen där varje verksamhet etableras.
Det behövs olika program för kontroll vid anläggnings- respektive driftsfas.

Anläggningsfas

Kontrollprogram för anläggningsfas ska vara utformade så att de hjälper projektledaren att säkerställa att alla krav och villkor hanteras och efterlevs.

Det ska finnas hänvisning till kravdokument, till exempel villkor i tillståndsbeslutet. Där ska förklaras varför, hur och när något ska göras samt vem som ansvarar för att det genomförs.

Driftsfas

Under driftsfasen är det verksamhetsutövarens driftorganisation som ansvarar för att hantera och efterleva samtliga krav enligt villkoren i tillståndsbeslutet.

Kontrollprogrammet behöver följas upp och vara enkelt att uppdatera och förbättra när det gäller rutiner och kontroll.

Perspektiv på tillsyn

Här kan du ta del av olika perspektiv på tillsyn utifrån företag, länsstyrelse och kommun. Videoklippen kommer från ett webbinarium om tillsyn som sändes från vindkraftskurs.se i oktober 2019.

Medverkande
Företag: Andreas Wickman, Wickman Vind, Gotland
Länsstyrelse: Erika Holgersson, Länsstyrelsen Jämtlands län
Kommun: David Torsson, Nässjö kommun
Moderator: Isabel Enström, Region Gotland

Skrolla till toppen

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor / cookies. Mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng